Ngày 29 Tháng 1, 2016 | 08:13 AM

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiến hành phiên bế mạc tại hội trường. Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã được công bố. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những phát biểu quan trọng sau khi tái đắc cử.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII. Ảnh: TTX
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII. Ảnh: TTX

Đại hội thống nhất thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Đồng chí Trương Thị Mai thay mặt Đoàn Thư ký công bố danh sách các chính Đảng, tổ chức ngoại giao gửi điện chúc mừng. Đồng chí Thuận Hữu thông báo về biểu quyết của Đại hội về một số vấn đề. Trong đó, về chủ đề của Đại hội: 1.496 phiếu đồng ý và Đại hội đã thống nhất thông qua chủ đề này. Về mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới có 1.493 phiếu đồng ý và Đại hội đồng ý thông quan mục tiêu tổng quát này. Đại hội đồng ý tốc độ bình quân năm đạt 6,7%. GDP trên đầu người đến năm 2020 là 3.200-3.500 USD. Tỷ lệ nợ công còn khoảng 4% GDP. Về công tác giảm nghèo, Đại hội đồng ý tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5% năm…

Tiếp đến, đồng chí Đinh Thế Huynh, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử. Theo đó, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương XII lần thứ I, họp ngày 27/1 đã bầu ra Bộ Chính trị với 19 đồng chí gồm: Nguyễn Phú Trọng, Tòng Thị Phóng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Văn Bình, Ngô Xuân Lịch, Trương Thị Mai, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Trương Hoà Bình, Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, Trần Quốc Vượng, Tô Lâm. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

Bộ Chính trị giới thiệu 3 người vào Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí gồm: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình vào Ban Bí thư. Ban chấp hành Trung ương bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương với 21 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Cũng trong phiên bế mạc sáng 28/1, đồng chí Trần Quốc Vượng đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và sau đó dự thảo này đã được Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% ý kiến đồng ý. Vào hồi 8h46 ngày 28/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí…

Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít khó khăn, thách thức.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

 

Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí...

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

(Trích lược diễn văn bế mạc Đại hội)

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC