Ngày 12 Tháng 7, 2019 | 11:26 AM

Ý nghĩa quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp

  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Bảo hiểm thất nghiệp được xem là giải pháp để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chính sách mới và là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là công cụ quản trị thị trường lao động, là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, nhưng quan trọng hơn là tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm cho người lao động.

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, trong đó đã xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời các vướng mắc cho các địa phương liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc giúp đỡ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh; xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhiều văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương…nhằm đảm bảo thực hiện đúng và hiệu quả các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề đối với người thất nghiệp.

Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.


Bảo hiểm thất nghiệp đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Ảnh: H.Chi

Bảo hiểm thất nghiệp đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Ảnh: H.Chi

Có thể nói trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đã được đặc biệt quan tâm ở các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, đa dạng về hình thức và nội dung, tạo nhiều kênh thông tin để người lao động người sử dụng lao động có thể được tiếp cận thông tin về chính sách bảo hiểm thất nghiệp như: Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Kết quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã nâng cao hiểu biết, nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; được xã hội đánh giá đúng vai trò, vị trí và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Số lượng người tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Nếu năm 2009 mới chỉ có 5.993.300 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì tới năm 2015 (năm đầu tiện Luật Việc làm có hiệu lực) đã có 10.308.180 người tham gia tăng 11,8% so với năm 2014; năm 2016 có 11.061.562 người tham gia tăng 7,3% so với năm 2015; năm 2017 có 11.774.742 người tham gia tăng 8,1% so với năm 2016 và 2018 có 12.680.173 người tham gia tăng 7,7% so với năm 2017, bằng 87,7% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (14,45 triệu người) tổng đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 361.586 đơn vị.

Tổng số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp không ngừng tăng qua các năm, tính đến thời điểm đầu năm 2018, bình quân tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng của người lao động là 4.937.117 đồng, tăng 9,94% so với bình quân tiền đóng năm 2017, tổng số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 là 15.531 tỷ đồng, tăng 14,9% so với tổng số tiền thu năm 2017 (13.517 tỷ đồng).

Xuân Thắng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC