Con số & cuộc sống: 6

Đó là các công ty: Friesland Campina Việt Nam; Phân phối Tiên Tiến; Sữa Nestle Việt Nam; Dinh dưỡng 3A (sữa Abbot); Mead Johnson Nutrition; Cổ phần TM và phát triển ORGANIC Việt Nam.

(Nguồn: Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính)