Ngày 27 Tháng 11, 2013 | 03:12 PM

Tuần Giáo nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về Dân số - KHHGĐ năm 2013

Tuần Giáo nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về Dân số - KHHGĐ năm 2013
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ năm 2014: Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào địa bàn khó khăn, có mức sinh cao, đối tượng khó tiếp cận; thực hiện nghiêm Pháp lệnh dân số.

Tuần Giáo nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về Dân số - KHHGĐ năm 2013 1

Một buổi tuyên truyền Sức khỏe giới tính cho các em học sinh.

 
Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số (2003-2013): Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác truyền thông dân số KHHGĐ, biên soạn tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp lồng ghép công tác truyền thông nhóm, tư vấn trực tiếp việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, để người dân nâng cao nhận thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, làm chuyển đổi hành vi, góp phần thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, năm 2013 không có Đảng viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ.
 
Dân số trung bình 80.965 người; 16.650 hộ; Tỷ lệ giảm sinh 0,66%o đạt 94,3%  theo nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 19,57%, giảm 0,3% so với năm 2012; Tăng 1,5% tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai  lên 70,82%;  
 
Nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ năm 2014: Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào địa bàn khó khăn, có mức sinh cao, đối tượng khó tiếp cận;  thực hiện nghiêm Pháp lệnh dân số. Duy trì ổn định mức sinh hợp lý; giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; ngăn chặn tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Dân số trung bình khoảng 82.500 người; giảm tỷ suất sinh 0,7%o, giảm 0,3% tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ước đạt 1,9%.                        

 Hà Hương
Trung tâm Dân số- KHHGĐ Tuần Giáo 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC