Ngày 30 Tháng 10, 2020 | 01:19 PM

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển"

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm

Sáng 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày chuyên đề: Thông tin về các nội dung cốt lõi của Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. PGS.TS Phạm Văn Linh cho biết, Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII gồm 15 mục lớn với 15 vấn đề lớn. Cấu trúc này giúp trình bày một cách logic, thể hiện các tính kế thừa giữa các phần với nhau. Đây là những vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung Dự thảo văn điện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong báo cáo Chính trị đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo đất nước, các số liệu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế nước ta như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm, từ 2016-2019 nước ta đạt tăng trưởng 6,8%. Quy mô nền kinh tế so với năm 2015 tăng 1,4 lần. Thu nhập bình quân GDP/người tăng, chỉ số lạm phát được kiểm soát.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển - Ảnh 2.

PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong việc hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Những hạn chế, khuyết điểm này đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng theo PGS.TS Phạm Văn Linh, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa.

"Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam",  PGS.TS Phạm Văn Linh nhấn mạnh.

Tầm nhìn và định hướng phát triển

Về quan điểm chỉ đạo, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn mới tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Mục tiêu phát triển cụ thể: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội (2021 -2025): Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 – 7%. Đến năm 2025 GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 – 5000 USD…

Về xã hội, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỉ lệ lao động qua đào tạo 70%; tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị năm 2025 dưới 4%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm; có 10 bác sĩ/1 vạn dân và 30 giường bệnh/1 vạn dân…

Về môi trường, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100% và nông thôn là 93 – 95%...

LB

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC