Ngày 3 Tháng 7, 2019 | 01:00 PM

Tuyên Quang: Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

  MỚI NHẤT

Đề án được triển khai mở rộng thêm 123 xã gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương (ưu tiên khu vực nông thôn phát triển, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu du lịch và khu dịch vụ thương mại).

Cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ giới thiệu, tư vấn cho người dân về các sản phẩm thuộc Đề án Xã hội hóa
Cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ giới thiệu, tư vấn cho người dân về các sản phẩm thuộc Đề án Xã hội hóa

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-CCDS về mở rộng triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn II (2018 – 2020).

Kế hoạch mở rộng triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn II (2018 - 2020) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng cho người dân nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, tính bền vững của Chương trình Dân số - KHHGĐ; huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho Chương trình Dân số - KHHGĐ phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nâng cao hiểu biết, nhận thức tạo sự chuyển đổi hành vi đúng đắn và bền vững của các đối tượng tác động, đối tượng thụ hưởng từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua, bán” phù hợp với khả năng và điều kiện của đối tượng theo phân khúc thị trường.

Theo đó, nội dung triển khai Đề án bao gồm: tổ chức tập huấn mở rộng triển khai Đề án; điều tra, khảo sát, thu thập số liệu; tổ chức truyền thông về xã hội hóa tại các huyện, xã triển khai Đề án; xây dựng chuyên trang, phóng sự truyền hình; nhân bản tài liệu, tờ rơi tuyên truyền; phụ cấp cho ban quản lý các cấp; giám sát đánh giá chất lượng PTTT và hỗ trợ kỹ thuật; xây dựng, cập nhật bổ sung chính sách khuyến khích xã hội; tập huấn, xây dựng phát triển hệ thống thông tin về quản lý dữ liệu; tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh; tổ chức tổng kết đề án xã hội hóa.

Đề án được triển khai mở rộng thêm 123 xã gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương (ưu tiên khu vực nông thôn phát triển, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu du lịch và khu dịch vụ thương mại).

Kết quả của Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn II (2018-2020)” sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế/dân số; góp phần củng cố, phát triển mạng lưới cung ứng PTTT, hàng hóa KHHGĐ/SKSS và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS thành thị trường tổng thể, đảm bảo an ninh hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Đáp ứng với xu thế kinh tế thị trường và hội nhập xã hội, quốc tế; Góp phần khắc phục những hạn chế khó khăn của chương trình để đảm bảo thực hiện mục tiêu của chương trình theo Chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tạo nên sự triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả hơn công tác Dân số, KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đề án còn góp phần phát triển kinh tế tại địa bàn triển khai, vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vừa tạo nên vị thế và tạo thu nhập cho đội ngũ cung cấp dịch vụ. Tạo sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo Đảng cộng sản

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC