Lệ phí chứng thực cao nhất là 3 triệu đồng

Với chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch dưới 50 triệu đồng, mức thu là 50 nghìn đồng/trường hợp, trên 10 tỷ đồng, mức thu là 3 triệu đồng/trường hợp. Mức thu lệ phí đối với các việc chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở (tính trên tổng số tiền thuê) dưới 50 triệu đồng là 40 nghìn đồng/trường hợp, trên 10 tỷ đồng 2 triệu đồng/trường hợp.  
 
Tường Minh