Ngày 17 Tháng 7, 2018 | 09:00 AM

Tuyên Quang: Điển hình xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

GiadinhNet - UBND tỉnh Tuyên Quang mới đây ban hành Kế hoạch 49/KH-UBND về Thực hiện "Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, “Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” nhằm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh ngang tầm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thòi kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đặc biệt chú trọng xây dựng hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tạo bước chuyển biến tích cực trong cơ chế hoạt động, quản lý về tài chính, nhân lực, nghiên cứu khoa học, khám và điều trị của ngành.

Mục tiêu chung của Đề án là tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược, đề án về y tế; sắp xếp lại tố chức bộ máy; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính; phát triển nguồn nhân lực để nâng chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở; bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối họp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoe nhân dân.

khamchuabenh

Mục tiêu cụ thể: đến năm 2020, tỷ lệ Trạm y tế xã đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT; thực hiện được tối thiểu 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã đạt trên 90%, năm 2025 đạt 100%; Tỷ lệ xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế giai đoạn đến 2020” đạt 90%, năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe năm 2020 đạt 70%, năm 2025 đạt trên 90%; Tỷ lệ Trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị năm 2020 đạt 100% và tiếp tục duy trì đến năm 2025; Tỷ lệ Trạm y tế cấp xã thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm năm 2020 đạt 55%, năm 2025 đạt 95%; Tỷ lệ Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện được tối thiểu 70% (đến năm 2020), 80% (đến năm 2025) danh mục kỹ thuật theo phân tuyến huyện năm 2020 đạt 65%, năm 2025 đạt 100%.

“Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” được thực hiện với phạm vi quy mô toàn tỉnh (gồm Trung tâm y tế cấp huyện; y tế xã, phường, thị trấn và y tế thôn bản). Thời gian thực hiện: Đến năm 2025.

Theo đó, “Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh được thực hiện với 7 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân lực y tế cơ sở; Truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; Bảo đảm tài chính cho mạng lưới y tế cơ sở gắn với bảo hiểm y tế toàn dân; Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất hệ thống y tế cơ sở…

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối họp với sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch hằng năm và từng giai đoạn đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Rà soát, tham mưu UBND trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bố sung một số quy định, chính sách về phát triển y tế cơ sở phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn (trong đó có chính sách thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích các tố chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở). Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở. Chủ trì xây dựng và hoàn thiện các quy trình chuyên môn và triển khai đánh giá chất lượng dịch vụ của y tế cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực y tế tuyến huyện, tuyến xã; định kỳ hằng năm, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ sung cán bộ y tế, ưu tiên tuyển dụng bác sỹ, đảm bảo nguồn lực cho y tế cơ sở theo quy định; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc tổ chức xếp ngạch cho cán bộ ngành y tế sau khi kết thúc đào tạo, bảo đảm kịp thời thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ ngành y tế theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tuyên truyền đến từng người dân nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm tải bệnh viện; góp phần thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền về thực hiện mô hình bác sỹ gia đình, tham gia quản lý sức khỏe và tham gia Bảo hiếm Y tế hướng tới Bảo hiểm y tế toàn dân. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan, bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, ưu tiên vốn đầu tư xây dựng Trạm y tế xã để đạt Tiêu chí Quốc gia y tế xã theo đúng kế hoạch. Phối hợp vói Sở Tài nguyên và Môi trường quy hoạch đất tại huyện, thành phố; dành quỹ đất đế hỗ trợ đầu tư phát triển y tế cơ sở công lập và các cơ sở y tế ngoài công lập.

Các Sở, ban, ngành có liên quan quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tố chức xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo theo ngành dọc, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các hoạt động y tế tại địa phương, hỗ trợ phát triển y tế cơ sở.

Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế (BHYT), tài chính y tế ngày càng hoàn thiện; hệ thống y tế dần được củng cố và phát triển, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã tham mưu, trình Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị cho các chuyên khoa, chuyên ngành. Trong đó, có các hướng dẫn như: chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp; chẩn đoán và điều trị đái tháo đường; gần đây nhất hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính; hướng dẫn phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm đã được ban hành tháng 6/2017. Đặc biệt, Bộ Y tế đã ban hành cuốn Tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường.

Đây là tài liệu quan trọng cho các trạm y tế áp dụng trong thực hành khám, chữa bệnh thông thường tại xã. Bộ Y tế đang quyết tâm rất cao, tập trung nhiều nguồn lực để tăng cường y tế cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình là nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: Tiến hành kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho một số tỉnh, thành phố trong thực hiện quản lý bệnh mạn tính; khảo sát thực trạng tại 26 trạm y tế xã thí điểm, trên cơ sở đó tiến hành đầu tư nguồn lực, hoàn thiện mô hình điểm 26 trạm y tế xã.

Bên cạnh đó, thực hiện một số dịch vụ y học cổ truyền trong khám, chữa bệnh; đào tạo cho các trạm y tế xã về lập hồ sơ sức khỏe cá nhân; xây dựng mô hình bố trí các phòng chức năng của trạm y tế xã để bảo đảm thực hiện công tác khám, chữa bệnh, dự phòng, truyền thông giáo dục sức khỏe, tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn… Bộ cũng huy động nguồn lực và sự hợp tác tham gia của các bên liên quan, như ngân sách từ trung ương, địa phương, nguồn hỗ trợ của các tổ chức WHO, WB, ADB… vào lĩnh vực này.

PV (t/h)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC