Ngày 10 Tháng 8, 2012 | 09:27 AM

Triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

Triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

GiadinhNet - Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” (Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 26/7/2012, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đã có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực tổ chức quán triệt, triển khai Chiến lược trong quý III năm 2012. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, về vai trò, vị trí, ý nghĩa của Chiến lược; vị trí, vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tham mưu cho Bộ trưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai hoạt động xây dựng, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình sau khi được phê duyệt theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Các đề án, chương trình do Bộ VH,TT&DL chủ trì xây dựng và thực hiện sau khi được phê duyệt, về các nội dung: Nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Các đề án, chương trình Bộ VH,TT&DL phối hợp xây dựng và thực hiện sau khi được phê duyệt, về các nội dung: Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;  Xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình;  Công tác an sinh xã hội.

Các Sở VH,TT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, UBND, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giao các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ VH,TT&DL tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ hàng năm báo cáo bằng văn bản (gửi về Vụ Gia đình) trước ngày 25/12.

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược, báo cáo Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2015, tổng kết vào cuối năm 2020.   
 
 Viết Minh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC