Ngày 19 Tháng 5, 2017 | 07:57 PM

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh 8 trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành để đánh giá lại công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và quán triệt mục đích, yêu cầu, những nội dung cốt lõi các Chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để Thủ trưởng đơn vị từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Đặt ra những mục tiêu, yêu cầu cụ thể

Triển khai Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Thống đốc đã ban hành các Quyết định số 791/QĐ-NHN và 792/QĐ-NHNN ngày 18/4/2017 về Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 để áp dụng trong toàn ngành Ngân hàng.

Các chương trình này đã đặt ra những mục tiêu, yêu cầu cụ thể của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các nội dung trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu tiết kiệm và các giải pháp để thực hiện trong năm nay và giai đoạn 5 năm tới.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành ngân hàng mới đây với sự có mặt đông đủ của các đồng chí là lãnh đạo các Vụ, Cục, Đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh của NHNN, lãnh đạo các Ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp có vốn nhà nước trong ngành Ngân hàng đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm của ngành trong triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị quán triệt các chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã cơ bản hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Qua báo cáo đánh giá cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu cho thấy, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Ngân hàng trong thời gian qua nói chung và trong năm 2016 nói riêng đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, toàn diện theo các chủ trương và quy định của Đảng và Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định.

Trước hết, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, NHNN đã kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động của ngành và của từng đơn vị cũng như thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tới từng đơn vị, từng công chức, viên chức, người lao động để làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành Ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, chi mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng nên đã đạt được những con số tiết kiệm đáng kể trong từng lĩnh vực, góp phần bổ sung nguồn lực để mở rộng và phát triển, đồng thời có nguồn bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

8 trọng tâm nhằm tiết kiệm, chống lãng phí

Để việc triển khai Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được của những năm trước và nâng cao hiệu quả hơn nữa, ngoài các nội dung quy định tại Quyết định số 791/QĐ-NHNN, 792/QĐ-NHNN, Phó Thống đốc NHNNVN Đào Minh Tú đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau như sau:

Một là, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Ngân hàng chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của năm 2017, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng Chương trình hành động và chế độ báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân liên quan để triển khai thực hiện, hiệu quả, chất lượng.

Hai là, thực hiện rà soát lại những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo cũng như phát sinh tại đơn vị của năm 2016 và có biện pháp, giải pháp cụ thể khắc phục triệt để trong năm 2017, không để tiếp diễn trong các năm tiếp theo.

Ba là, đẩy nhanh và mạnh hơn nữa công tác hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý lao động và thời gian lao động để làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các văn bản còn tồn đọng trong năm 2016, cần được khẩn trương xây dựng và ban hành trong năm 2017.

Bốn là, triệt để tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tiết kiệm đề ra trong chương trình hành động. Đặc biệt là tiết kiệm trong chi quản lý công vụ nói chung và các khoản chi cụ thể còn cao trong năm 2016 như: Chi công tác phí, Chi đào tạo, huấn luyện, Chi điện thoại, Chi lễ tân khánh tiết, Chi nghiên cứu khoa học và Chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể. Về nguyên tắc, các đơn vị thực hiện triệt để tiết kiệm, hạn chế lãng phí những vẫn phải đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất.

Năm là, trong công tác mua sắm tài sản: Phải thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch, chỉ đề xuất những tài sản có nhu cầu thực sự, cần thiết, cấp bách phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và có khả năng hoàn thành việc mua sắm trong năm. Việc tổ chức mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bi làm việc phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, đặc biệt là các quy định của Luật Đấu thầu. Đẩy mạnh việc mua sắm tập trung để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm trong mua sắm tài sản.

Sáu là, trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch và chủ trương đầu tư, chỉ đề xuất các dự án thực sự cần thiết, cấp bách, trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi. Đẩy mạnh các giải pháp chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư từng dự án. Đối với các dự án còn triển khai chậm tiến độ, chủ đầu tư và ban quản lý thực hiện rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện dự án.

Bảy là, trong quản lý vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng, các doanh nghiệp cần bám sát định hướng và giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN để triển khai có hiệu quả kế hoạch kinh doanh, quản lý rủi ro, quản lý chặt chẽ hoạt động tín dụng và nợ xấu. Triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại… Các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước phải thực hiện đăng ký và tiết giảm 5% chi phí quản lý.

Tám là, các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc xây dựng và triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng. Thủ trưởng các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và kiểm tra các đơn vị trực thuộc.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán (NHNN) phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán (NHNN) phát biểu tại hội nghị.

Bảo Sơn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC