Ngày 18 Tháng 12, 2012 | 06:20 PM

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (6)

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (6)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Mọi công dân đều có quyền và cơ hội tham gia rộng rãi nỗ lực phát triển dân số và gia đình hạnh phúc.

Chương VII

THAM GIA CÔNG ĐỒNG

Điều 24.

1. Mọi công dân đều có quyền và cơ hội tham gia rộng rãi nỗ lực phát triển dân số và gia đình hạnh phúc.

2. Tham gia nêu trong khoản 1 sẽ được thực hiện thông qua các tổ chức tư lập và tổ chức đoàn thể xã hội, các ngành tư lập và cá nhân trên cơ sở tự nguyện, tự lập và tuỳ sức.

Chương VIII

QUẢN LÝ

Điều 25.

1. Chính phủ quản lý mọi hoạt động liên quan đến phát triển dân số và gia đình hạnh phúc.

2. Hoạt động do Chính phủ quản lý nêu trong khoản 1 có mấy mục tiêu dưới đây:

a) Giám sát công tác khống chế số lượng dân số, nâng cao chất lượng dân số, hướng dẫn lưu động dân số theo mục tiêu phát triển dân số và bảo đảm việc thực hiện thuận lợi.

b) Giám sát công tác khác về sinh đẻ có kế hoạch và thực hiện gia đình hạnh phúc và bảo đảm việc thực hiện thuận lợi.

3. Khi quản lý các hoạt động nêu trong khoản 1, Chính phủ có trách nhiệm:

a) Thu thập, chỉnh lý, phân tích thông tin để giám sát công tác về vấn đề phát triển dân số và gia đình hạnh phúc.

b) Định kỳ đánh giá và truyền đạt mục tiêu phát triển dân số và gia đình hạnh phúc.

c) Khống chế ảnh hưởng của môi trường đối với phát triển dân số và gia đình hạnh phúc và ảnh hưởng của phát triển dân số, gia đình hạnh phúc đối với môi trường.

d) Áp dụng hành động khắc phục những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển dân số và gia đình hạnh phúc.

4. Ngoài hoạt động nêu trong khoản 3, Chính phủ và đoàn thể xã hội có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, phổ biến thông tin và giáo dục công chúng về công tác dân số và phát triển gia đình hạnh phúc.

b) Tăng cường công tác dân số và phát triển gia đình hạnh phúc.

c) Triển khai việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực dân số và gia đình hạnh phúc.

d) Triển khai các hoạt động cần thiết khác.

5. Hoạt động nêu trong khoản 1, 2, 3, 4 sẽ được xác lập thông qua lập pháp.

Điều 26.

1. Chính phủ có những biện pháp và bước đi cụ thể để tăng cường nỗ lực cho công tác dân số và phát triển gia đình hạnh phúc, đẩy mạnh thi hành các điều khoản của luật này.

2. Biện pháp và bước đi nêu trong khoản 1 sẽ được xác lập thông qua lập pháp.

Điều 27. Bất kỳ ai vi phạm các điều khoản quy định của luật này sẽ bị xử phạt theo pháp luật và các quy định hiện hành.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 28. Từ ngày luật này bắt đầu có hiệu lực, tất cả các luật, quy định liên quan đến phát triển dân số và gia đình hạnh phúc mà không trái với luật này vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Điều 29. Luật này có hiệu lực kể từ ngày công bố.
 
(Lệnh Tổng thống công bố ngày 16/4/1992)
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC