Ngày 18 Tháng 12, 2012 | 05:56 PM

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (4)

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (4)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chính phủ chế định chính sách để khống chế số lượng dân số và được xác lập thông qua lập pháp.

Chương IV

NỖ LỰC CÓ LỢI VỀ MẶT PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH

Điều 9.

1. Để đạt được mục tiêu dân số đề cập trong khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 phải nỗ lực khống chế số lượng dân số, nâng cao chất lượng dân số và hướng dẫn dân số di cư.

2. Để đạt được mục tiêu phát triển gia đình hạnh phúc đề cập trong khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 4, phải nỗ lực phát triển và nâng cao chất lượng gia đình.

3. Việc thực thi những nỗ lực đề cập trong khoản 1 và khoản 2 do chính phủ và xã hội đưa ra nhữung biện pháp tổng hợp phối hợp với biện pháp khác để chấp hành, đồng thời phải xem xét đến lượng chịu đựng của tự nhiện, sức chịu đựng của môi trường nhân tạo và sức chịu đựng của môi trường xã hội.
 
Chương V

PHÁT TRIỂN DÂN SỐ

Điều 10.

1. Chính phủ chế định chính sách để khống chế số lượng dân số và được xác lập thông qua lập pháp.

2. Chế định chính sách nêu trong khoản 1 phải xây dựng trên cơ sở nguyên tắc sau đây: Nhịp nhàng, nhất trí và cân đối giữa số lượng dân số với lượng chịu đựng và sức chịu đựng của môi trường, và giữa số lượng dân số với tình trạng phát triển kinh tế xã hội và văn hoá xã hội.

3. Chính sách đề cập trong khoản 1 là chỉ thông qua mọi nỗ lực hạ thấp tỷ lệ tử vong, hạn chế sinh đẻ và hướng dẫn lưu động dân số làm cho nó nhất trí với lượng chịu đựng và sức chịu đựng của môi trường để điều tiết quy mô, kết cấu, cấu thành, tăng trưởng và phân bổ dân số.

4. Phải chế định chính sách nêu trong khoản 1 trên mức độ hai cấp nhà nước và khu vực, và căn cứ vào điều khoản nêu trên trong khoản 2 để chia thời gian thực hiện

Điều 11.

1. Chính phủ chế định chính sách để nâng cao chất lượng dân số.

2. Chế định chính sách đề cập trong khoản 1 là nhằm nâng cao chất lượng dân số làm cho nó trở thành nguồn tài nguyên nhân lực tiềm tàng, trở thành người sử dụng và bảo vệ môi trường, trở thành người khai thác mối quan hệ hài hoà với môi trường nhằm thực hiện sự phát triển liên tục.

3. Chính sách nêu trong khoản 1 được thực thi thông qua nâng cao tố chất thân thể hoặc phi thân thể của dân số.

Điều 12.

1. Nâng cao tố chất thân thể và phi thân thể của dân số, phát triển dân số và cung cấp dịch vụ cho dân số là dựa vào tiềm năng lớn nhất của mỗi người để nâng cao tố chất đó.

2. Nâng cao tố chất dân số nêu trong khoản 1 được thực thi thông qua việc cải thiện điều kiện các mặt của nó, bao gồm cung cấp hạ tầng cơ sở, thiết bị và có được cơ hội giáo dục, bồi thường và phục vụ tư vấn.

3. Thực thi cải thiện tình trạng dân số phải xem xét đến chuẩn mực tôn giáo, luân lý và văn hoá xã hội.

Điều 13.

1. Để nâng cao một cách bình đẳng tiềm năng lớn nhất của tất cả mọi người, chính phủ cung cấp phương tiện để nâng cao tố chất của cộng đồng dân số yếu kém.

2. Hình thức chủng loại và tính chất của các phương tiện nêu trong khoản 1 sẽ được xác lập thông qua chính phủ lập pháp.

Điều 14.

1. Chính phủ chế định chính sách để hướng dẫn lưu động dân số và phân tán dân số, từ đó thực hiện việc phân bố dân số tốt nhất được xây dựng trên cơ sở quan hệ cân đối giữa số lượng dân số, lượng chịu đựng và sức chịu đựng tự nhiên.

2. Chính sách nêu trong khoản 1 là cấp nhà nước và khu vực và chia thời gian chế định.

3. Chính sách nêu trong khoản 1 sẽ được xác lập thông qua chính phủ lập pháp.
 
(Lệnh Tổng thống công bố ngày 16/4/1992)
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC