Ngày 18 Tháng 12, 2012 | 05:01 PM

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (3)

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (3)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong công tác dân số và phát triển gia đình hạnh phúc.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5.

1. Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong công tác dân số và phát triển gia đình hạnh phúc.

2. Quyền và nghĩa vụ của mọi người đề cập trong khoản 1 bao gồm các vai trò khác nhau của mỗi người: cá nhân, thành viên gia đình, thành viên xã hội, công dân và thành viên của cộng đồng.

Điều 6. Quyền của mỗi người ứng với mỗi vai trò xã hội.

1. Quyền của cá nhân: Bao gồm quyền lập gia đình, quyền tự nâng cao và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, quyền định cư hoặc di chuyển đến một môi trường hài hoà hợp, cân đối, phù hợp với nhu cầu và năng lực của cá nhân.

2. Quyền của thành viên xã hội: Bao gồm quyền phát huy của cải văn hoá cá nhân, quyền phát huy năng lực tập thể của cộng đồng, quyền sử dụng ruộng đất của mình và quyền kế thừa hoặc phát huy di sản văn hoá cá nhân.

3. Quyền của công dân: Bao gồm quyền được thừa nhận địa vị một cách bình đẳng và tôn nghiêm của mình, được nhận và bảo vệ không gian sinh tồn của mình.

4. Quyền của thành viên cộng đồng: Bao gồm quyền được xem xét về mặt liên quan đến chính sách phát triển dân số và gia đình hạnh phúc trong phát triển quốc gia.

Điều 7. Mỗi người là thành viên gia đình đều có quyền xây dựng gia đình hạnh phúc của mình bằng cách sinh đẻ số con lý tưởng, nuôi dạy con, giáo dục gia đình, con cái và các quyền khác để thực hiện gia đình hạnh phúc.

Điều 8.

1. Mọi công dân đều có nghĩa vụ theo đuổi và duy trì mối quan hệ hài hòa, đoàn kết nhất trí và cân đối giữa số lượng, chất lượng dân số và môi trường dưới tiền đề thừa nhận tình trạng kinh tế, gía trị văn hoá xã hội và tín ngưỡng tôn giáo của mình.

2. Để đạt đựơc mối quan hệ hài hòa, đoàn kết nhất trí và cân đối nêu trong khoản 1, mọi công dân đều có nghĩa vụ nâng cao tố chất của bản thân mình thông qua việc cải thiện sức khoẻ, trình độ giáo dục và chất lượng môi trường.

3. Để giám sát sự phát triển của mối quan hệ nhịp nhàng, nhất trí và cân đối nêu trong khoản 1, mọi công dân đều có nghĩa vụ đăng ký sinh đẻ, tử vong và thay đổi chỗ ở theo luật pháp và quy tắc hiện hành.
 
(Lệnh Tổng thống công bố ngày 16/4/1992)
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC