Ngày 9 Tháng 11, 2013 | 09:26 PM

Đạo Luật số 352 năm 1988: Về phát triển dân số và gia đình của Malaysia

Đạo Luật số 352 năm 1988: Về phát triển dân số và gia đình của Malaysia
  MỚI NHẤT

Ngày 1/5/1966, Malaysia đã ban hành Đạo luật số 42 và sau 22 năm, ngày 3/11/1988, Quốc hội đã ban hành Đạo Luật sửa đổi số 352[1].

Đạo luật mới gồm 4 phần: (Mở đầu; Về Uỷ ban; Nguồn tài chính và các khoản chi tiêu của Uỷ ban; và Phần chung) với 14 Điều. Những sửa đổi trong Đạo luật 352 hoàn toàn phù hợp với tất cả những điều chỉnh luật đã được bổ sung ngày 1/1/2006.

Phần Mở đầu (có 2 điều): (1) Tên viết tắt và sự áp dụng và (2) Gỉải thích từ ngữ đã quy định: Đạo luật này có thể trích dẫn như Đạo luật về phát triển dân số và gia đình ban hành năm 1966 và sẽ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Malasia.

Phần giải thích trong Đạo Luật nêu rõ:

“Tổng Giám đốc” của Ủy ban được bổ nhiệm theo khoản 7. “Bộ trưởng” là Bộ trưởng được giao phụ trách chịu trách nhiệm đối với sự phát triển của dân số và gia đình.

Phần II: Quy định về Uỷ ban (gồm 3 điều,từ Điều 3-7) quy định rõ:

(1) Uỷ ban được thành lập với tên gọi là “Uỷ ban Quốc gia về phát triển Dân số và gia đình” (theo khoản 7 sau đây gọi tắt là Uỷ ban) là một cơ quan hợp nhất với sự kế tục mãi mãi và được quyền kiện ra tòa và cũng bị kiện lại, được vay mượn tiền với sự phê chuẩn của Bội trưởng Bộ Tài chính, được ký hợp các đồng, được điều chỉnh một cách chính xác hoặc giữ nguyên các khoản mục đã được bố trí.

(2) Bản kế hoạch thực hiện đối với Đạo luật sẽ có hiệu lực đối với Uỷ ban.

Đạo luật quy định các thành viên của Uỷ ban như sau:

Điều 4:

(1) Uỷ ban bao gồm Chủ tịch sẽ do người đứng đầu Malaysia Yang di-Pertuan Agong bổ nhiệm và có các thành viên sau:

(a) Tổng Gíam đốc như đã nêu ở khoản 7 của Đạo luật;

(b) Tối đa không quá 10 thành viên, là những Bộ trưởng có trách nhiệm của các Bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ tương đương Bộ trưởng liên quan; và

(c) Không quá 10 thành viên do Bộ trưởng các Bộ bổ nhiệm gồm các Bộ: Thương mại, Lao động, Gíao dục, Các dịch vụ xã hội và từ các Hội nghề nghiệp.

(2) Một thành viên của Uỷ ban dược bổ nhiệm theo Điều 4 (1) (c) sẽ quản lý văn phòng theo cơ cấu và sẽ được tái bổ nhiệm thích hợp.

(3) Chủ nhiệm, Tổng Giám đốc và 3 thành viên khác sẽ được Bộ trưởng bố trí sau khi tư vấn với Chủ tịch sẽ bao gồm cả Ban chấp hành của Uỷ ban.

Chức năng của Uỷ ban:

Điều 5 (1) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban như sau:

(a) Xây dựng các chính sách và phương pháp để tăng cường và phổ biến kiến thức và thực hành về phát triển dân số và gia đình trên cơ sở sức khỏe bà mẹ trẻ em và phúc lợi gia đình;

(b) Lập kế hoạch, hướng dẫn, quản lý và điều phối các hoạt động dân số và phát triển gia đình ở trong nước;

(c) Triển khai đào tạo tất cả cán bộ tham gia vào các hoạt động phát triển dân số và gia đình;

(d) Triển khai nghiên cứu các phương pháp y sinh học liên quan đến phát triển dân số và gia đình;

(e) Xúc tiến các nghiên cứu và đề tài hoặc mối tương quan giữa xã hội, văn hóa và biến đổi dân số cũng như nghiên cứu liên quan đến sinh đẻ và mô hình làm mẹ ở trong nước;

(f) Xây dựng hệ thống đánh giá có khả năng đánh giá tính hiệu quả của chương trình và sự tiến triển hướng tới đạt mục tiêu quốc gia;

(g) Tuyển dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên do Bộ trưởng phê chuẩn có khả năng đảm đương được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban.

(2) Không có quyền yêu sách đối với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao cho Uỷ ban hoặc quyền hạn theo tiểu mục (1) nêu trên được coi là hợp pháp đối với Uỷ ban để thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết hay hậu qủa ngẫu nhiên dựa vào những nhiệm vụ theo quyền hạn hay nghĩa vụ hoặc sự hoàn thành các chức năng theo Đạo luật này.

Sự ủy quyền của Uỷ ban

Điều 6: Uỷ ban có thể ủy quyền theo bất kỳ một quyền hạn và nhiệm vụ theo Đạo luật này cho Ban chấp hành hoặc cho bất kỳ một cá nhân nào thay mặt Uỷ ban để thực hiện một cách chính xác các quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm theo Đạo luật.

Việc bổ nhiệm Giám đốc

Điều 7: Với sự phê chuẩn của Bộ trưởng, Uỷ ban sẽ bổ nhiệm Tổng giám đốc với cương vị cán bộ thừa hành thay mặt Uỷ ban và là người sẽ:

(a) Lập kế hoạch, trực tiếp phối hợp các hoạt động phát triển dân số và gia đình ở Malaysia;

(b) Tổ chức đào tạo tất cả cán bộ tham gia vào chương trình phát triển dân số và gia đình;

(c) Thúc đẩy và triển khai nghiên cứu về y sinh học, kinh tế, xã hội và các vấn đề liên quan đến phát triển dân số và gia đình;

(d) Triển khai một hệ thống đánh giá và các cuộc điều tra cơ bàn ban đầu nhằm bảo đảm đánh giá liên tục tính hiệu qủa của chương trình và kết qủa hướng tới mục tiêu quóc gia; và

(3) Nói chung là thực hiện tất cả các vấn đề được coi là cần thiết hoặc hậu qủa ngẫu nhiên dựa vào những nhiệm vụ theo quyền hạn hay nghĩa vụ hoặc sự hoàn thành những chức năng theo Đạo luật này.

Phần III: Các quỹ và các chi phí của Uỷ ban (gồm 2 Điều, từ 8-9)

Tài khoản và sổ sách kế toán

Điều 9: (1) Uỷ ban sẽ lập tài khoản và lập chính xác các sổ nhật ký ghi chép để vận hành và chuẩn bị công khai tài chính hàng năm;

(2) Hàng năm sẽ tiến hành kiểm toán bởi Tổng kiểm toán hoặc một cơ quan kiểm toán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ định.

(3) Sau khi kết thúc năm tài chính các tài khoản của Uỷ ban đã được kiểm toán sẽ được sao chụp để báo cáo một cách nhanh nhất cho Bộ trưởng kèm theo tất cả những tài liệu khác liên quan do Tổng Kiểm toán hay cơ quan kiểm toán khác thực hiện.

(4) Bộ trưởng sẽ lập một bản sao về các kết luận của kiểm toán và sẽ được báo cáo cho Thượng viện và Hạ viện.

Phần IV: Quy định chung (gồm 5 điều, từ 10-14)

Dự toán kinh phí hàng năm

Điều 10: (1) Trước ngày 1 tháng 9 hàng năm, Uỷ ban sẽ đệ trình Bộ trưởng một bản dự toán chi phí cho năm tới với nội dung theo yêu cầu của Bộ trưởng và trước ngày 1 tháng 11 cùng năm, Bộ trưởng sẽ thông báo Uỷ ban về tổng số chi phí chung hoặc tổng chi phí theo các khoản mục cụ thể.

(2) Trong bất kỳ thời gian nào Uỷ ban cũng có thể trình Bộ trưởng dự toán bổ sung và Bộ trưởng có thể cho phép điều chỉnh tổng thể hay từng phần trong trường hợp xin bổ sung.

Báo cáo hàng năm

Điều 11.(1)Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, Uỷ ban lập và báo cáo Bộ trưởng về các hoạt động của Uỷ ban trong năm trước, bao gồm cả thông tin liên quan đến những biên bản họp và chính sách theo yêu cầu của Bộ trưởng.

Các thành viên được đánh giá như công chức

Điều 12: Tất cả thành viên, các cán bộ và nhân viên của Uỷ ban sẽ được đánh giá như công chức nhà nước theo Luật hình sự (Đạo luật số 547)

Sự lãnh đạo chung của Bộ trưởng

Điều 13. Theo luật định, Bộ trưởng có thể ban hành những định hướng chung cho Uỷ ban nhưng không được mâu thuẩn với Đạo luật này và Uỷ ban sẽ tuân thủ theo các định hướng đã nêu.

Những điều chỉnh bổ sung

Điều 14.(1). Theo thời gian, Bộ trưởng có thể quyết định những điều chỉnh được coi là cần thiết hoặc những chi phí nhằm thực thi chính xác nhữung mục tiêu và các điều khoản theo Ddạo luật này.

(2) Không tổn hại đến các quyền lực chung được quy định tại tiểu mục (1), bộ trưởng có thể đưa ra những quy định về áp thuế và thu thuế hoặc phí hay chi phí đối với bất kỳ một dịch vụ nào hoặc vấn đề nào mà Uỷ ban cần phải hoàn trả.

Việc thực hiện Đạo luật sửa đổi nơi trên đã đóng vai trò quan trọng nhằm ổn định tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGD và phát triẻn gia đình của Malaysia, góp phần phát triển bền vững cuả một quốc gia ngày càng thịnh vượng, chất lượng cuộc sống ngày càng cao nhờ có hệ thống đánh giá để hàng năm lượng hóa cụ thể được chất lượng sống thông qua Chỉ số đánh giá chất lượng cuộc sống [2] (gọi tắt là IQL – Index for Quality of lìfe).

PGS.TS. Trần Văn Chiến

*[1] Law of Malaysia. Act số 352. Population and family developmen 1966. Published by The Comission of law revision. Malaysia, 2006

[2] 30 chỉ báo phân tổ thành 10 nhóm lĩnh vực:1/ Nhóm thu nhập và phân bổ thu nhập; 2/ Lao động; 3/ Giao thông liên lạc; 4/ Sức khỏe; 5/ Giáo dục; 6/ Nhà ở; 7/ Môi trường; 8/ Cuộc sống gia đình: Ly hôn; Tỷ xuất sinh; Quy mô hộ; Tội phạm là vị thành niên; 9/ Sự tham gia của xã hội; 10/ An toàn công cộng: Tội phạm; Tai nạn giao thông.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC