Ngày 12 Tháng 3, 2013 | 06:35 PM

Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng cục DS-KHHGĐ có 11 đơn vị trực thuộc

Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng cục DS-KHHGĐ có 11 đơn vị trực thuộc
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày 12/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thuộc Bộ Y tế.

Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng cục DS-KHHGĐ có 11 đơn vị trực thuộc 1
Công tác DS - KHHGĐ góp phần phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước.
 
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DS-KHHGĐ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

Tổng cục DS –KHHGĐ có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II thuộc Bộ Y tế, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Theo Quyết định của Thủ tướng, Tổng cục DS-KHHGĐ có nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Y tế trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản khác về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, dự án, đề án và công trình quan trọng quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Tổng cục DS-KHHGĐ có nhiệm vụ và quyền hạn ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục và tư vấn về các lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Quyết định của Thủ tướng cũng cho phép Tổng cục DS-KHHGĐ tham gia thẩm định nội dung liên quan đến chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với các chương trình, dự án quốc gia phát triển kinh tế - xã hội…

Về cơ cấu tổ chức, theo Quyết định của Thủ tướng, Tổng cục DS-KHHGĐ có 11 đơn vị trực thuộc, gồm: Vụ Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số; Vụ Truyền thông – Giáo dục; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Văn phòng; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng; Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ; Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu; Báo Gia đình & Xã hội.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2013 và thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.
(Bạn đọc có thể xem toàn văn Quyết định trên giadinh.net.vn )
 
Mời bạn đọc xem và tải toàn bộ nội dung Quyết định số 17/2013/QĐTTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế TẠI ĐÂY.
 
PV

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC