Ngày 23 Tháng 12, 2012 | 10:01 AM

Khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Dân số

Khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Dân số
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau gần 10 năm thực hiện, Pháp lệnh Dân số (PLDS) đã bộc lộ một số hạn chế và công tác dân số vẫn còn những bất cập cần sớm khắc phục, cụ thể là:

- Khá nhiều quy định của PLDS còn nặng tính nguyên tắc, chung chung dựa trên cơ sở của một nhóm yếu tố  tác động, thiếu cụ thể hóa từng yếu tố tác động, từng tiêu chuẩn và quy trình thực hiện, nên khó áp dụng được trong thực tiễn.
 
- Thiếu các quy định về quyền, trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội đối với việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, các biện pháp giải quyết đối với mỗi nội dung điều chỉnh cụ thể trong PLDS và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
- Không quy định cụ thể các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và điều kiện đối với các đối tượng thụ hưởng, đối với các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp dịch vụ dân số.
 
- Chưa có quy định cụ thể về đối tượng ưu tiên, mức ưu tiên và chính sách ưu tiên đối với các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đối với một số đối tượng là người nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn.
 
- Chưa có quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc thực hiện công tác dân số; chưa có các quy định, hướng dẫn và cơ chế quản lý việc bảo đảm thi hành các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam cư trú ở ngoài lãnh thổ Việt Nam trong việc thực hiện công tác dân số.
 
- Chưa có quy định cụ thể về chính sách, biện pháp trợ giúp cho nhóm đối tượng người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp các dịch vụ dân số nhằm kiểm soát sinh sản, kiểm soát việc lựa chọn giới tính và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số.
 
B.T

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC