Xây dựng nhà tiêu hợp lý trong trường học

Với chủ đề “Cộng đồng chung tay xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”, Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể: Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho HSSV, cán bộ nhân viên nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học và nơi công cộng; Lên án hành vi phóng uế bừa bãi làm ô nhiễm môi trường; Giáo dục HSSV làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Phát động các phong trào HSSV tích cực tham gia hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học như: “Nhà tiêu hợp vệ sinh”, “Rửa tay bằng xà phòng”, “Đảm bảo nước rửa tay, nước uống sạch trong nhà trường”. Cùng với đó, giáo dục HSSV thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo lời dạy của Bác Hồ “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”. Thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường trong trường học như: Làm tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, ... trong và ngoài nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Liên Hợp Quốc, Việt Nam vẫn còn có 4% dân số phóng uế trực tiếp ra môi trường bên ngoài và 16% dân số cả nước đang sử dụng loại nhà tiêu không cách ly được nguồn phân với môi trường xung quanh; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn mới chỉ đạt khoảng 57%. Vì vậy, hàng năm người dân phải chi ra một khoản tiền lớn cho công tác khám chữa bệnh. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.   

Vân Anh