Xây dựng điều luật về cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi một doanh nghiệp, sau đó sang làm việc cho một doanh nghiệp khác và phải chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau nhưng vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động trước.
 
Đến nay, nhiều nước trên thế giới đã ban hành Luật điều chỉnh về vấn đề này để bảo vệ quyền lợi cho người lao động thuê lại, chống lao động cưỡng bức.
 
Ở nước ta, hoạt động cho thuê lại lao động cũng đang phát triển, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành cung cấp dịch vụ này nhưng chưa có Luật điều chỉnh. Do đó, việc thực hiện các chế độ bảo hiểm, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, phúc lợi, tiền lương... gặp nhiều khó khăn, làm thiệt thòi cho người lao động và ảnh hưởng tới xã hội.
 
Cho thuê lại lao động phát sinh trong thực tiễn cần có quy định, điều chỉnh trong Luật nhằm nâng cao khả năng quản lý của Nhà nước về lao động. Đây là nội dung mới và lớn nên phải đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, kinh tế phát triển, để tổng hợp trình Chính phủ vào tháng 7 tới.
 
K.Nam