Cả nước đối mặt với khô hạn

Đặc biệt trong phần dự báo về lượng mưa cho thấy ngành nông nghiệp và ngành điện sẽ gặp nhiều khó khăn do lượng mưa thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.
 
Tại Bắc Bộ, lượng mưa thấp hơn trong khoảng từ 20 đến 50%, riêng phía Tây Bắc Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 50 đến 80%. Khu vực Trung Bộ với lượng mưa thấp hơn trong khoảng từ 50 đến 80%. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ lượng mưa thấp hơn trong khoảng từ 20 đến 50%. Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa thấp hơn trong khoảng từ 20 đến 50%. 
 
Võ Hải