Không dám lấy vợ xấu…vì thương con

Không dám lấy vợ xấu…vì thương con

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, các cụ ta đã nghiêm cẩn đúc rút câu trên. Lời các cụ nói bao giờ cũng đúng (trong một số trường hợp không đúng chỉ là vì thực tế diễn ra không...